Методическая копилка

Молодому учителю

Памятка при подготовке к уроку

 1. Определите учебно-воспитательные задачи целой темы.
 2. Подумайте, какие из них будут решаться на данном уроке, что главное в материале урока.
 3. Изучите методические пособия к проведению урока.
 4. Серьезно продумайте методические задачи учебника и возможного сочетания темы с задачами урока.
 5. Не забудьте, что УВП в целом и его важнейшая часть – урок, подчиняются объективным законам дидактики и педагогической психологии.
 6. Решите, какие умения и навыки будите отрабатывать на данном уроке.
 7. Все ли вами отработано из повторения для более глубокого изучения, усвоения нового материала.
 8. В плане четко отразите методы, приемы, средства обучения, композицию урока – это будет вашим творчеством.
 9. Не забудьте о межпредметных связях, об основных знаниях, которые являются стержневыми в данном курсе.
 10. Пусть ориентиром для вас служит обязательный минимум содержания образования по предмету. Нормы оценки знаний, умений и навыков должны быть известны и ученикам.
 11. Показателем подготовленности к уроку служит выполнение домашней работы учеником.
 12. Постарайтесь «примерить» свой урок не только ко всему классу, но и к разным ученикам. Как ликвидировать проблемы в их знаниях, как предупредить ошибки – это и есть индивидуальный подход, без которого не добиться глубоких и прочных знаний.
 13. Подумайте, что завтрашние занятия были связаны со своей системой изучения той или иной темы. Пусть каждый урок – законченное целое, но он – звено всего учебного и воспитательного процесса
 
свернуть

Настаўнікам беларускай мовы і літаратуры

Web-рэсурсы настаўнікам беларускай мовы і літаратуры

Беларуская мова і літаратура

ПРОФІЛЬНАЕ НАВУЧАННЕ: У ДАПАМОГУ НАСТАЎНІКУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

I.Пазнаёміцца з нарматыўнымі дакументамі, павысіць свой інтэлектуальны, навукова-педагагічны і метадычны ўзровень настаўнік беларускай мовы і літаратуры можа дзякуючы наступным вэб-праектам:

Адміністратыўна-нарматыўныя сайты сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – http://edu.gov.by

Нацыянальны адукацыйны партал НМУ “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – www.adu.by

ДУА “Акадэмія паслядыпломнай адукацыі” – www.academy.edu.by

Метадычныя парталы

Партал для абітурыентаў і студэнтаў: матэрыялы для падрыхтоўкі да алімпіяд і цэнтралізаванага тэсціравання – http://mozg.by

Грамадскі сайт пра тэндэнцыі адукацыі ў свеце, новыя педагагічныя тэхналогіі і метады выкладання – www.nastaunik.info

Прэзентацыі па мове і літаратуры. Урокі – http://uchitelu.net

Дыяфільмы па-беларуску – http://dziacinstva.net

Добры настаўнік – http://dobry-nastavnik.ru

Блог для настаўнікаў школ: канспекты, урокі, сцэнарыі свят і інш. – http://u-roki.blogspot.com

Адукацыйныя сервісы

Стварэнне адукацыйных міксаў – blendspace.com

Сайт для стварэння флэш-картак – easy notecards

Стварэнне віктарын на аснове відэа. – eslvideo.com

Сайт для стварэння пазлаў – jigsawplanet.com

Рэсурс з шаблонамі адукацыйных гульняў – learningapps

Стварэнне інтэлектуальных карт – mind42.com

Стварэнне слайдшоу і віктарын – photopeach.com

Рэсурс для стварэння прэзентацый новага пакалення – prezi.com

Сайт для стварэння гукавых флэш-картак quizlet.com

Інтэрактыўная дошка анлайн – realtimeboard.com

Магчымасць загрузкт прэзентацый у Інтэрнэт і іх прагляду – slideboom.com

Стварэнне інтэлектуальных карт – spiderscribe.net

Стварэнне насценгазет і прэзентацый – wikiwall.ru

Сайт беларускага відэа – Баравік

Як відаць з назвы, на гэтым сайце можна стварыць рэбусы – Генератар рэбусаў

II.Беларускамоўныя сайты-газеты і часопісы, у якіх размешчаны разнастайныя лінгвістычныя, літаратуразнаўчыя, крытычныя і краязнаўчыя артыкулы, сучасныя лірычныя, эпічныя і драматычныя творы:

Інтэрнэт-бібліятэка: газеты, часопісы і кнігі

Iнтэрнэт-партал Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi – http://www.nlb.by

Каталог электронных бібліятэк – http://allbest.ru//libraries.htm

Газета “Літаратура і мастацтва” – http://www.lim.by/

Часопіс “Роднае слова” – http://www.rs.unibel.by/

Часопіс “Полымя” – http://www.polymja.lim.by/

Часопіс “Маладосць” – http://www.maladost.lim.by/

Беларуская палічка. Беларуская электронная бібліятэка – http://knihi.com/

Беларускія слоўнікі і энцыклапедыі - http://www.slounik.org/

III.Для падрыхтоўкі мультымедыйных прэзентацый па аглядавых тэмах на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі можна выкарыстаць матэрыялы наступных сайтаў:

Гісторыя мастацтва і культура

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту – https://etna.by/

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь – artmuseum.by

Спадчына Беларусі – http://www.spadczyna.com/

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры – http://bellitmuseum.by/

Літаратурныя музеі Беларусі – http://litmuseums.iatp.by

Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа  – www.yakubkolas.by

Альбомы па мастацтве – http://elib.bsu/by

Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны – www.warmuseum.by

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы – http://kupalauski.by/

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа – http://kolastheatre.by

Беларускі фотапартал – http://znyata.com/

Песні з нотамі, фанаграмы, крыжаванкі, сцэнарыі і інш. – http://www.z-roga.belarushosting.org/

 

IV.Сайты віртуальных музеяў, што прысвечаны асобам разнастайных пісьменнікаў:

Літаратурныя сайты: асобы пісьменнікаў, паэтычныя зборнікі

Архівы Беларусі. Архіўныя дакументы пра Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Янку Купалу, Якуба Коласа і інш. – http://www.arhives.gov.by/

Вэб-праект, прысвечаны Максіму Багдановічу – http://bogdanovich149.narod.ru/

Вэб-праект, прысвечаны Змітраку Бядулю – http://biadulia.ru/

Вэб-праект, прысвечаны Цішку Гартнаму – http://tiskagartni.ru/

Электронная версія музея Івана Шамякіна пад назвай «Майстра» – http://www.shamyakin-goup.iapt.by/

Віртуальны музей Івана Мележа: старонкі жыцця – http://www.ivan-melez.iapt.by/

Сайт аб жыцці і творчасці Уладзіміра Караткевіча– http://uladzimir-karatkevich.iapt.by/

Віртуальны музей Андрэя Макаёнка – http://www.makaenak-goup.iapt.by/

свернуть

Планирование образовательного процесса

Примерное планирование видов детской деятельности

В разделе «Общение» планируются:

· беседы (от 5 до 15 минут; индивидуально или с небольшой группой детей);

· рассказы (из опыта);

· коммуникативные ситуации;

· этюды;

· ситуации невербального общения;

· объяснения;

· пояснения;

В разделе «Игровая деятельность» планируются:

· дидактические игры;

· сюжетно-ролевые игры;

· настольно-печатные игры;

· словесные игры;

· развивающие игры;

· строительные;

· народные;

· компьютерные;

· режиссерские

В разделе «Познавательно-практическая деятельность» планируются:

· наблюдения;

· опыты;

· эксперименты;

· обследование предметов, местности;

· ориентирование: в пространстве (на себя, от себя, от объекта), на листе бумаги, на местности;

В разделе «Художественная деятельность» планируются:

1. Художественно-речевая и театральная деятельность:

· чтение и заучивание художественных произведений (потешек, стихотворений, сказок, коротких рассказов);

· слушание художественных произведений в грамзаписи;

· воспроизведение;

· составление рассказов (творческих, описательных);

· речевые упражнения;

· знакомство с разными видами кукольных театров;

· драматизация (с помощью фланелеграфа, настольного, пальчикового театров);

· инсценировка;

2. Ознакомление с искусством и изобразительная деятельность:

· рассматривание произведений живописи (картин либо репродукций), произведений станковой, книжной, прикладной графики (рисунки либо эстампы);

· рассматривание народных игрушек, скульптур, предметов декоративно-прикладного искусства;

· отработка приемов рисования;

· отработка техник изображения;

· изготовление поделок (из природного, бросового материалов)

3. Музыкальная деятельность:

· развлечения);

· игра на музыкальных инструментах;

· подготовка к праздникам;

· слушание музыкальных произведений (народной, классической, современной музыки) в грамзаписи;

· выполнение под музыку музыкально-ритмических движений

В разделе «Трудовая деятельность» планируются:

· самообслуживание;

· хозяйственно-бытовой труд;

· труд в природе;

· совместный труд взрослых и детей (работа групповых кружком);

· культурно-гигиенические навыки.

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ГРУППА

В разделе «Общение» планируются:

· беседы (от 5 до 15 минут; индивидуально или с небольшой группой детей);

· рассказы (из опыта);

· коммуникативные ситуации;

· этюды;

· ситуации невербального общения;

· объяснения;

· пояснения;

· тренинги

В разделе «Игровая деятельность» планируются:

· дидактические игры;

· сюжетно-ролевые игры;

· настольно-печатные игры;

· словесные игры;

· развивающие игры;

· строительные;

· народные;

· компьютерные;

· режиссерские

В разделе «Познавательно-практическая деятельность» планируются:

· наблюдения;

· опыты;

· эксперименты;

· составление схем-моделей;

· обследование предметов, местности;

· ориентирование: в пространстве (на себя, от себя, от объекта), на листе бумаги, на местности;

· составление плана действий (когда один дома, потерялся, как вести себя при пожаре и т.д.)

В разделе «Художественная деятельность» планируются:

1. Художественно-речевая и театральная деятельность:

· чтение и заучивание художественных произведений (потешек, стихотворений, сказок, коротких рассказов);

· придумывание загадок, сказок;

· слушание художественных произведений в грамзаписи;

· воспроизведение;

· составление рассказов (творческих, описательных);

· речевые упражнения;

· знакомство с разными видами кукольных театров;

· драматизация (с помощью фланелеграфа, настольного, пальчикового театров);

· инсценировка;

· подготовка спектаклей

2. Ознакомление с искусством и изобразительная деятельность:

· рассматривание произведений живописи (картин либо репродукций), произведений станковой, книжной, прикладной графики (рисунки либо эстампы);

· рассматривание народных игрушек, скульптур (малых форм, монументальная, станковая, декоративно-парковая), предметов декоративно-прикладного искусства;

· рассматривание зданий разной архитектуры; знакомство с разновидностями дизайна (ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров помещений, дизайн одежды, игрушек, дизайн упаковки и печатной продукции);

· изготовление (совместно с воспитателем) коллажей, декораций, костюмов, атрибутов (к игре, спектаклю, утреннику, развлечению);

· отработка приемов рисования;

· отработка техник изображения;

· изготовление поделок (из природного, бросового материалов)

3. Музыкальная деятельность:

· развлечения);

· игра на музыкальных инструментах;

· подготовка к праздникам;

· слушание музыкальных произведений (народной, классической, современной музыки) в грамзаписи;

· выполнение под музыку музыкально-ритмических движений

В разделе «Трудовая деятельность» планируются:

· самообслуживание;

· хозяйственно-бытовой труд;

· труд в природе;

· ручной труд;

· совместный труд взрослых и детей (работа групповых кружком);

· культурно-гигиенические навыки

свернуть

Как подготовить занятие

I. Определение темы и ведущих понятий

1. Четко определить и сформулировать тему.

2. Определить место темы в учебном плане.

3. Определить ведущие понятия, на которые опирается данное занятие.

4. Обозначить для себя ту часть материала, которая будет использована в дальнейшем на других занятиях

II. Определение целей и задач

Определить целевую установку занятия – для себя и для детей, понять, зачем данное занятие вообще нужно. Обозначить обучающую, развивающую и воспитывающую функцию занятия.

III. Планирование учебного материала

1. Подобрать литературу по теме. Отобрать из доступного материала только тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым способом.

2. Подобрать учебные задания, целью которых является:

- узнавание нового материала,

- воспроизведение, применение знаний, умений и представления детей) в знакомой и не знакомой ситуации,

-  творческий подход к заданию

3. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом «от простого к сложному». Составить три набора заданий:

- подводящие детей к воспроизведению материала,

- способствующие осмыслению материала,

- способствующие закреплению материала.

IV. Продумывание «изюминки» занятия. Каждое занятие должно содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг, одним словом, то, что дети будут помнить, когда, возможно и такое, все забудут. При этом важно учесть возраст детей, прием, который подходит для средней, но не подходит для первой младшей или старшей группы. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному.

V. Группировка отобранного материала. Для этого продумать, в какой последовательности будет организована работа с отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности. Главное при группировке – умение найти такую форму организации занятия, которая вызовет повышенную активность детей, а не пассивное восприятие нового.

VI. Планирование контроля за деятельностью детей.

Продумать:

- что контролировать,

- как контролировать,

- как использовать результаты контроля. Не забывать: чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть типичные ошибки и затруднения, показать дошкольникам подлинный интерес педагога к их работе.

VII. Подготовка оборудования.

Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов, ТСО. Проверить, все ли работает.

свернуть

Самообразование

САМООБРАЗОВАНИЕ -  осознанная, активная познавательная и творческая деятельность педагога, нацеленная  на обогащение своих профессиональных знаний  и совершенствование методических приёмов работы с детьми дошкольного возраста. 

Воспитатели дошкольного образования относятся к категории тех профессий, которые требуют  постоянного самообразования.

                                Основные направления самообразования

 • ознакомление с новыми нормативными правовыми документами;
 • изучение научно-методической литературы;
 • изучение актуальных  достижений педагогической науки;
 • ознакомление с современными педагогическими технологиями и методиками;
 • ознакомление с передовым  педагогическим опытом.

Темы по самообразованию

    Тему по самообразованию может предложить  заместитель заведующего по основной деятельности, а можно выбрать её самому.

       Выбирать тему самообразования можно:

 • каждый учебный год  новая тема,
 • обширная тема на несколько лет.

     Тема  по самообразованию должна быть нужной и перспективной  в сфере дошкольного образования. Целесообразно  выбирать тематику  с учётом  педагогического  опыта,  стажа.

Молодые специалисты:

 • индивидуальный подход в образовательном процессе,
 • планирование образовательного процесса,
 • организация работы с семьями воспитанников.

Воспитателям с опытом работы более 5 лет:

 • современные методики и технологии в дошкольном образовании,
 • современные  формы работы с семьями воспитанников.

 Для опытных мастеров:

 • практика наставничества и помощи молодым специалистам,
 • исследовательская работа, основанная на педагогическом опыте.

            Советы педагогам,занимающимся самообразованием.

 • Изучая вопрос,  исследуйте несколько источников. Такой метод научит  вырабатывать  своё мнение.
 • Учитесь работать с каталогами. Это сохранит  вам время!
 • Научитесь работать с информацией, собирать, накапливать. Это пригодится вам для участия в  педагогическом совете, семинаре, семинаре-практикуме.
 • Будьте  открыты  к инновациям  в образовательном процессе. Создавайте свои компьютерные презентации и видео проекты.
 • Делитесь  опытом с коллегами!  

Формы представления результатов самообразования:

 • Доклад на педагогическом совете.
 • Консультация
 • Выступление на семинаре, семинаре-практикуме
 • Проведение открытого занятия
 • Творческий отчёт
свернуть

Организация родительского собрания

Методические рекомендации по подготовке и проведению родительских собраний.   

Родительское собрание

Цель родительского собрания:

1. Согласование и объединение усилий учреждения и семьи в создании условий для разностороннего развития личности ребенка.

2. Повышение педагогической культуры родителей.

3. Привлечение родителей воспитанников к сотрудничеству.

Этапы подготовки и  проведения родительского собрания.

Подготовительный    этап

Родительское собрание должно быть основательно подготовлено.

1. За две недели до собрания разместить в раздевалке (сайте учреждения  в разделе «Страничка группы») объявление (приглашение) с указанием темы, даты и времени его проведения.

2.Провести заранее анкетирование (по мере необходимости, исходя из темы собрания).

3.Провести социальный опрос (по мере необходимости, исходя из темы собрания).

4.Подготовить для родителей буклеты, памятки с кратким содержанием собрания (как вариант). 

5.Офрмить наглядную продукцию, раскрывающую тему предстоящего собрания:  акцентировать внимание на деятельность детей в учреждении образования, можно - в домашних условиях (по предварительному согласованию с родителями), (фотогазеты, семейные газеты,  выставки книг)   подготовить необходимое оборудование, материалы. 

5.Продумать все организационные моменты: от расстановки мебели до возможных вопросов со стороны родителей.

6. Предложить родителям (по мере необходимости) подготовить выступление на заданную  тему.

7. Чтобы придать мероприятию большую значимость, организовать присутствие на собрании администрации, специалистов, представителей УЗ «Новолукомльская ЦРБ», РОЧС, ЦГиЭ и др.     

8. Тема для собрания взята по запросу родителей, по проблеме группы, учреждения.

Нельзя сажать родителей и гостей  на детские стульчики.  Общение должно проходить на одном уровне.

Основной этап

1.Установить эмоциональный контакт
с родителями, продемонстрировать заинтересованное отношение администрации к проблемам воспитания и обучения детей.

2.Общение должно носить неформальный, доброжелательный характер. Родители на собрании - активные участники и партнеры в обсуждении проблемы.

3. Приветствуется диалог, а не монолог педагога с родителями. Родители непосредственные участники, обсуждаю, спорят, доказывают.

4. Педагоги группы должны с уважением относиться к родителям, принимать во внимание авторитет семьи и опыт семейного воспитания.

5. Обязательно наличие обратной связи.

Заключительный этап 

1. Обсуждение итогов собрания с родителями, согласование мер по преодолению трудностей и реализации планов развития ребенка. Рефлексия.

2. Принятие решений по каждому вопросу.

Рекомендуем тему родительских собраний выбирать,

 ориентируясь на:

 - приоритетные задачи, стоящие перед системой дошкольного образования в Республике Беларусь (см. Инструктивно-методическое письмо к началу 20_/20_ учебного года); 

   - годовые задачи, стоящие перед учреждением образования на текущий  учебный год;   

 - специфику группы (санаторная, разновозрастная, группа интегрированного  обучения и воспитания и др.);

 -  возрастные особенности воспитанников группы.   

Десять правил проведения родительских собраний.

1. Собрание должно запомниться.

2. Собрание должно заставить задуматься.

3. Собрание должно настроить родителей на позитивный, конструктивный лад.

4. Информационный блок должен быть хорошо подготовлен.

5. В присутствии других родителей следует хвалить детей, отмечая их достижения, высказывать критику в адрес ребенка следует только в разговоре наедине с родителем.

6. На каждого родителя должно хватить времени.

7. Собрание – не лекция и не занятие, привлекайте родителей к диалогу.

8. Уважайте свое время и время родителей- собрание не должно длиться более 1ч 20 мин (20 мин.- донести новую информацию,15-20 мин – выслушать вопросы и ответить на них, 20 мин – индивидуальные вопросы). Индивидуальные беседы с родителями могут занять несколько больше времени. Если родителям понадобится время на организационные вопросы, учтите это и предоставьте возможность для их обсуждения.

9. Каждое собрание должно содержать краткий отчет о самых интересных делах группы, достижениях детей. Анонсируйте будущие мероприятия, приглашайте родителей к сотрудничеству.

10.Будьте изобретательны - проводите каждое собрание по-новому.

Чего не стоит делать на собрании?

- Осуждать отсутствующих родителей за их неявку на собрание.

- Сравнивать успехи отдельных детей с упоминанием их фамилий.

- Давать негативную оценку всей группе.

- Использовать для общения с родителями назидательный тон.

Примерные решения родительских собраний:

1. избрать родительский комитет в следующем составе…;…….

2.организовать проведение акции «Чистый дворик» (замена песка в песочницах) с обязательным участием  законных представителей (пап, мам и др.);

3. принять к сведению информацию об основах безопасной жизнедеятельности (правила поведения детей на улице в зимний период);

4. приобретать (родителям) для своих детей верхнюю осенне - зимнюю одежду, обувь для со светоотражающими элементами;   

4. выйти с предложением к администрации учреждения образования по рассмотрению времени и места презентации лучшего семейного опыта семьи Ф. И.О. по теме «….»; 

9. с целью обеспечения преемственности в вопросах  подготовки (готовности) к обучению на первой ступени  общего среднего образования  организовать встречу родителей  детей старшего дошкольного возраста с администрацией,  специалистами и учителями начальных классов учреждений общего  среднего образования  по теме «         .»; 

10. совместно с родителями:

10.1.оформить импровизированную сцену к драматизации сказки «Три поросенка»: изготовить декорации домиков трех поросят (указать конкретные действия и отразить данную работу в плане образовательного процесса в разделе «Взаимодействие с семьёй).

Ответственные: родительский комитет:

10.2. изготовить театральные костюмы  детские и взрослые  волка.

Ответственные: родительский комитет:

Примерные слова для  решения (что сделать?)

1. Организовать….

 2.Принять….

3. Избрать …

5.Оказать…

6. Внедрить…

7. Привлечь …

8. Включить

9. Объявить…

 

Образец протокола родительского собрания

ПРОТОКОЛ

родительского собрания

 05 сентября  2020 года №1

Присутствовало: 16 человек

Родители: 11 человек (список прилагается)

Воспитатели: ________________________________

Приглашенные: Ф.И.О. - заведующий, заместитель заведующего  по основной деятельности, педагог – психолог, медицинская сестра УЗ «Новолукомльская ЦРБ»,  инспектор Чашникского РОЧС( по необходимости)

ТЕМА: «Путешествие в страну знаний продолжается!»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Особенности интеллектуального развития детей среднего и старшего  дошкольного возраста (выступление педагога  психолога  Ф.И.О.).

2. Как вырастить здорового ребенка?  (информация  медицинской сестры Ф.И.О..).

3.Отчет и выборы родительского комитета.

4. О разном.

1. СЛУШАЛИ: Ф.И.О. педагога – психолога, которая познакомила родителей с возрастными особенностями познавательного  развития детей, заострила внимание на  необходимости развития их  интеллектуальной активности. Обратила внимание на особенности обучения леворуких детей; познакомила с графиком проведения  индивидуальных консультаций по запросом родителей.

ВЫСТУПИЛА: Ф.И.О.  воспитатель группы, которая познакомила  родителей с  требованиями к уровню подготовки воспитанников, изложенными в образовательных стандартах дошкольного образования, утвержденными и введенными в действие постановлением Министерства образования республики Беларусь от 29 декабря 2012 года №145,  и  показателями развития воспитанников среднего дошкольного возраста, изложенными в    учебной  программой дошкольного образования. (Нац. ин­т образования, 2012). Предложила родителям поучаствовать в игре «Счастливый случай»,направленной на ознакомление  с показателями личностно-познавательного  развития воспитанников, а также предложила памятки.

Ф.И.О., воспитатель группы, которая предложила родителям ознакомиться с заданиями   учебно-методического комплекса «Мои первые уроки», пособиями «Умней-ка».Заострила внимание на значении систематического посещения детского сада и выполнении заданий  комплекса в домашних условиях  ребенком  в период длительного отсутствия в  учреждении  дошкольного образования  по болезни.

 РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об особенностях интеллектуального развития детей дошкольного возраста.

2.  С целью активизации познавательного развития детей организовать в домашних условиях исследовательскую деятельность по заранее выбранному направлению, ориентируясь на тему недели и возрастные особенности детей. Исследовательские работы презентовать на групповом конкурсе исследовательских работ для детей дошкольного возраста.

Ответственные: педагоги, родители

Срок: до 10.12. 2015 г.

2. СЛУШАЛИ: Ф.И.О., медицинскую сестру, которая  остановилась более подробно на особенностях функционирования санаторной группы, на правилах сбалансированного питания, особенностях режима работы группы, закаливающих мероприятиях. Рекомендовала  закаливающие мероприятия, предложила меню выходного дня в домашних условиях согласно диагнозов детей (индивидуальные памятки).

ВЫСТУПИЛА: Ф.И.О.., заведующий, которая   заострила внимание на организации пропускного  режима в дошкольном учреждении, о соблюдении правил безопасного нахождения детей дома.

Ф.И.О., инспектор Дятловского РОЧС, который  рассказал  о  проведении республиканской акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе». Заострил  внимание присутствующих на  необходимости соблюдения  правил пожарной безопасности. Привёл  статистику несчастных случаев на пожаре в области, в районе. Назвал  основные причины пожара: неосторожное обращение с огнем, курение в кровати, шалости детей, не исправное печное отопление. Предложил родителям документальный фильм «Слёзы голубики». Дал родителям советы как в доверительной манере проводить беседы с детьми о безопасности.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию.

2. Придерживаться индивидуальных рекомендаций по организации питания в выходные дни согласно режима дня.

 Ответственные: родители.

Срок: постоянно.

3. С целью профилактики вирусных и простудных заболеваний рекомендовать использование  чесночной  терапии..

Ответственные: родители.

Срок: октябрь -январь

3. Обучать детей правилам безопасного поведения на примере художественных произведений в домашних условиях (не оставлять детей без присмотра взрослых).

Ответственные: родители          Срок: постоянно

3. СЛУШАЛИ: Ф.И.О. родителя,  которая выступила  с отчетом о проделанной работе родительским комитетом   в  2014/2015  учебном  году.

ВЫСТУПИЛА: Ф.И.О., которая предложила кандидатуры родителей в родительский комитет.

РЕШЕНИЕ:

 1. Избрать родительский комитет в составе: Ф.И.О.

                                                                        Ф.И.О.

                                                                         Ф.И.О. 

4. СЛУШАЛИ: Ф.И.О., воспитателя, который заострила внимание на следующих вопросах:

-своевременная плата за питание детей в детском саду;

-об своевременном информировании воспитателя группы о предстоящем отсутствии ребенка и его  причине.

РЕШЕНИЕ:

1.Ежедневно фиксировать информацию о предстоящем отсутствии ребенка в детском саду в журнале  посещений, который находится в раздевалке группы.

Ответственные: родители.

Срок: постоянно

Секретарь:                                                                                             И.О.Ф.

свернуть

Образовательные технологии, урок, кабинет

свернуть